یافته های علمی

نام مقاله: بسته بندی تحت خلاء و تاثیر آن بر اندیس های فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون در طی 6 ماه نگهداری در دمای 18 - درجه سانتی گراد
نویسندگان: هانیه رستم زاد، بهاره شعبان پور، علی شعبانی، مهدی کاشانی نژاد
کلمات کلیدی: ماهی قره برون، بسته بندی تحت خلاء، فساد چربی
زبان: فارسی
دانلود

1045 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان