یافته های علمی

Name: Comparison between artificial neural networks and mathematical models for moisture ratio estimation in two varieties of green malt
Authors: Narjes Aghajani, Mahdi Kashaninejad, Amir Ahmad Dehghani, Amir Daraei Garmakhany
Keywords: artificial neural networks; green barley malt; moisture ratio; thin‐layer drying.
Language: In English
Download

771 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان