یافته های علمی

Name: Thin-layer Drying Characteristics and Modeling of Two Varieties Green Malt
Authors: N. Aghajani, M. Kashiri, M. Kashaninejad
Keywords: Thin-layer drying equation, green barley malt, Hunter Lab, air temperature
Language: In English
Download

717 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان