یافته های علمی

Name: Effect of moisture content on biophysical properties of  pomegranate seeds
Authors: A.Daraei Garmakhany, M.Kashaninejad, S.S.Amiri, Mehregan Nikoo, A.R
Keywords: Punicaceae, Fruit, Seeds
Language: In English
Download

763 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان