یافته های علمی

Name: Physical and aerodynamic properties of paddy and white rice as a function of moisture content
Authors: M. Gharekhani, M. Kashaninejad, A. Daraei Garmakhany, A. Ranjbari
Keywords: aerodynamic properties, moisture content, paddy, physical properties, rice
Language: In English
Download

727 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان