یافته های علمی

Name: Resistance of bulk pistachio nuts (Ohadi variety) to airflow
Authors: M. Kashaninejad, L.G. Tabil
Keywords: Airflow resistance, Pressure drop, Pistachio nuts, Aeration, Ventilation, Drying
Language: In English
Download

769 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان