یافته های علمی

Name: Modeling of wheat soaking using two artificial neural networks (MLP and RBF)
Authors: M. Kashaninejad, A.A. Dehghani, M. Kashiri
Keywords: Artificial neural networks, Hydration kinetics, Moisture ratio, Soaking, Wheat kernel
Language: In English
Download

747 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان