یافته های علمی

Name: Effect of microwave echemical pre-treatment on compression characteristics of biomass grinds
Authors: Mahdi Kashaninejad , Lope G. Tabil
Keywords:
Language: In English
Download

722 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان