یافته های علمی

Name: MODELING WATER ABSORPTION OF SORGHUM DURING SOAKING
Authors: M. KASHIRI, M. KASHANINEJAD, N. AGHAJANI
Keywords: Peleg's model, Soaking, Sorghum, Water absorption.
Language: In English
Download

739 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان