یافته های علمی

Name: Hydration Kinetics and changes in some Physical properties of wheat kernels
Authors: Mahdi Kashaninejad, Mahboobeh kashiri
Keywords: Density, Hydration Kinetics, Modeling, Moisture diffusivity, Water uptake, Wheat kernel
Language: In English
Download

741 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان