یافته های علمی

Name: Pistachio Nut (Ohadi Variety) Mass Transfer Simulation during Process of Drying Using Finite Element Method
Authors: Sh. Rafiee, M. Kashaninejad, A. R. Keyhani, A. Jafari
Keywords: Drying simulation, Finite element method, Moisture diffusivity, Pistachio nut.
Language: In English
Download

779 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان