یافته های علمی

Name: Experimental and Numerical Investigations of Moisture Diffusion in Pistachio Nuts during Drying with High Temperature and Low Relative Humidity
Authors: SHAHIN RAFIEE, ALI JAFARI, MEHDI KASHANINEJAD, MAHMOUD OMID
Keywords: Drying; Finite element method; Moisture diffusion; Pistachio nut
Language: In Engllish
Download

739 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان