یافته های علمی

Name: Thin-layer drying characteristics and modeling of pistachio nuts
Authors: M. Kashaninejad, A . Mortazavi, A . Safekordi, L.G. Tabil
Keywords: Activation energy; Drying kinetics; Drying rate; Effective diffusivity; Moisture content; Moisture ratio; Thin-layer drying
Language: In English
Download

746 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان