یافته های علمی

Name: Some physical properties of Pistachio(PistaciaveraL.) nut and its kernel
Authors: M.Kashaninejad, A.Mortazavi, A.Safekordi, L.G.Tabil
Keywords: Pistachionut; PistaciaveraL.;Kernel;Physicalproperties
Language: In English
Download

661 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان