یافته های علمی

Name: Effect of Drying Methods on Quality of Pistachio Nuts
Authors: M. Kashani Nejad, L. G. Tabil, A. Mortazavi, A. Safe Kordi
Keywords: Bindryer;Commercialpistachiodrying;Composition; Cylindricaldryer;Firmness;Freefattyacids;Funneldryer;Hedonic scale; Lipid quality; Peroxide value; Sensory attributes; Splitshell; Sundrying.
Language: In English
Download

719 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان