یافته های علمی

Name: Effects of guar gum and arabic gum on the physicochemical, sensory and flow behaviour characteristics of frozen yoghurt
Authors: RAHIL REZAEI, MORTEZA KHOMEIRI, MAHDI KASHANINEJAD, MEHRAN AALAMI
Keywords: Frozen yoghurt, Guar gum, Arabic gum, Physical properties, Flow behaviour.
Language: In English
Download

815 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان