یافته های علمی

Name: EFFECTS OF MOISTURE CONTENT ON SOME ENGINEERING PROPERTIES OF TWO VARIETIES OF SAFFLOWER SEED
Authors: Mahdi Kashaninejad, Maryam E. Rezagah
Keywords: Angle of repose; Density; Dimensions; Porosity; Safflower; Static Coefficient of Friction; Terminal
Language: In English
Download

753 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان