یافته های علمی

Name: Inhibitory impacts of natural antioxidants (ascorbic and citric acid) and vacuum packaging on lipid oxidation in frozen  Persian sturgeon fillets
Authors: Rostamzad H.; Shabanpour B.; Kashaninejad M.; Shabani A.
Keywords: Persian sturgeon, Antioxidant, Citric acid, Ascorbic acid, Vacuum packaging, Rancidity
Language: In English
Download

734 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان