یافته های علمی

Name: ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF CITRIC AND ASCORBIC ACIDS AND THEIR PREVENTIVE EFFECT ON LIPID OXIDATION IN FROZEN PERSIAN STURGEON FILLETS
Authors: H. ROSTAMZAD, B. SHABANPOUR, M. KASHANINEJAD, A. SHABANI
Keywords: Antioxidant, Lipid oxidation, Persian sturgeon, Frozen storage, Fillets.
Language: In English
Download

899 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان