یافته های علمی

Name: The Effect of Different Non-mechanical Treatments on Splitting Pistachio Nuts
Authors: S. Shayanfar , M. Kashaninejad
Keywords: Microwave, Non-mechanical methods, Pistachio, Splitting, 
Language: In English
Download

783 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان