یافته های علمی

مطالعه ی بافت شناسی روند تکاملی تخمدان و توزیع فراوانی اندازه اووسیت در تخمدان ماهی حلوا سفید، (Euphrasen )، طی یک سال نمونه برداری در آب های سواحل قشم (استان هرمزگان) (دانلود)
تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخص های رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso huso ) (دانلود)
تاثیر ویتامین C بر پارامترهای خونی، رشد و پاسخ به استرس دمایی د ربین بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss ) (دانلود)
Effects of Replacing Fish Meal with Plant Protein (Sesame Oil Cake and Corn Gluten) on Growth Performance, Survival and Carcass Quality of Juvenile Beluga (Huso huso) (دانلود )
Hematolo gical and serum biochemical indices changes induced by replacing fish meal with plant protein (sesame oil cake and corn gluten) in the Great sturgeon (Huso huso ) (دانلود )
Study on Levels of Sex Steroid Hormones of Pike (Esox lucius Linnaeus, 1758) in Anzali Wetland (دانلود)
Cryopreservation of Beluga (Huso huso) Sperm: Effect of Different Concentrations of Methanol (MeOH) and Dilution Rates on Sperm Mobility and Motility Duration after Long-Term Storage (دانلود)
Cryopreservation of Beluga (Huso huso) Sperm: Effect of Different Concentrations of DMSO and Dilution Rates on Sperm Mobility and Motility Duration After Short-Term Storage (دانلود )
Effect Different Concentrations ofmethanol (MeOH) and Dilution Rateson Motility Parameters of Beluga (Huso huso ) Spermatozoa after Short-Term Storage (دانلود)
Allozyme Variability in Populations of Trout (Salmo trutta) from the Rivers of Iran (دانلود)
Allozyme variability in populations of trout (Salmo trutta) from the rivers of Russia and Iran (دانلود)
The Effect of Extenders and Different Concentrations of Dimethyl Sulphoxide on Goldfish (Carassius auratus gibelio ) Sperm (دانلود )
Effects of Density Stress on Growth Indices and Survival Rate of Goldfish (Carassius auratus ) (دانلود)
Effect of Lead Nitrate on the Survival Rate and Growth Performance of Caspian Sea Kutum (Rutilus frisii kutum) (دانلود)
Effect of lead nitrate on survival rate and chronic exposure on growth performance of grass carp (Ctenopharyngodon idella) (دانلود)
Determination of median lethal concentration (LC) of copper sulfate and lead nitrate and effects on behavior in Caspian sea kutum (Rutilus frisii kutum) 50 (دانلود)
Effects of acidic water in combination with aluminum on swimming behavior and survival of yolk-sac larval in Goldfish ( Carassius auratus gibelio ) (دانلود )
Correlations Between Biochemical Factors of Blood with Biological Characteristics of Gonad and Some Reproductive Indices in Persian Sturgeon, Acipenser persicus (دانلود)
Correlation Between Serum Steroid Hormones and Some Reproductive Indices in Persian Sturgeon, Acipenser persicus (دانلود)
Endo 1-3(4) Beta-glucanasesupplementation of Barley Based Diet and Its Effect on Some Hematological Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio) (دانلود )
Effect of Extenders and Different Concentrations of Methanol on Motility Parameters of Goldfish (Carassius auratus gibelio ) Spermatozoa after Short-Term Storage (دانلود)
The Application of Exogenous $-Glucanase in Barley Based Diet and its Effects on Some Hematological Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio) (دانلود)
Endo beta 1-3(4) glucanase supplementation of barley based diet and its effects on some hematological parameters of common carp (Cyprinuscarpio) (دانلود)
Hematological and Biochemical Changes Induced by Replacing Fish Meal with Plant Protein in the Cyprinus carpio  Linnaeus (1785) (دانلود)
The Correlation Between Semen Fatty Acids with Spermatological Parameters in Iranian Sturgeon (Acipenser persicus ) Brood Stocks (دانلود)
Effect of dietary 17 β- estradiol on serum sex hormones᾽ levels and gamete quality in goldfish (Carassius auratus) (دانلود)
Study the seasonal steroid hormones of common carp in Caspian Sea, Iran (دانلود)
Correlation between Serum Steroid Hormones and Some Biological Parameters of Gonad of Common Carp (Cyprinus carpio) in Caspian Sea, Iran (دانلود)
Effect of Water Hardness on Growth, Survival, Hematocrit and Some Blood Biochemical Indices of Kutum (Rutilus frisii kutum) Fingerlings (دانلود)
Effect of Different Levels of Probiotic Primalac on Growth Performance and Survival Rate of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) (دانلود)
Effect of copper sulfate on the survival and growth performance of Caspian Sea kutum, Rutilus frisii kutum (دانلود)

1280 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان