یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخص های رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso huso ) Name: Effects of plant proteins as food on growth performance, carcass quality and plasma biochemical parameters of Beluga juvenile (Huso huso) 
نویسندگان: وحید تقی زاده، محمدرضا ایمانپور، رضا اسعدی، وحید چمن آرا، سعید شربتی
Authors: Taghizadeh V.; Imanpoor M.R.; Asadi R.; Chamanara V. , Sharbati S.
کلمات کلیدی: فیل ماهی، گلوتن ذرت، کنجاله سویا
Keywords: Beluga, Corn gluten, Soybean meal
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

1018 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان