یافته های علمی

نام مقاله : تاثیر ویتامین C بر پارامترهای خونی، رشد و پاسخ به استرس دمایی د ربین بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss ) Name: The effect of vitamin C on growth performance, survival rate, hematological parameters and response to heat stress in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
نویسندگان: محمد رحیمی، محمد سوداگر، حسین اورسجی، سید عباس حسینی، وحید تقی زاده
Authors: Rahimi, M., Sudagar, M., Ouraji, H., Hosseini, S.A.,Taghizadeh, V.
کلمات کلیدی: ویتامین c، رشد، قزل آلای رنگین کمان، پارامترهای خونی، استرس دمایی
Keywords: vitamin C, growth, Oncorhynchus mykiss, hematological parameters, temperature stress
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

962 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان