یافته های علمی

Name: Effects of Replacing Fish Meal with Plant Protein (Sesame Oil Cake and Corn Gluten) on Growth Performance, Survival and Carcass Quality of Juvenile Beluga (Huso huso)
Authors: Abdolreza Jahanbakhshi, Mohamadreza Imanpuor, Vahid Taghizadeh and Ali Shabani
Keywords:  Great Sturgeon, Diet, Growth, Fish Meal, Plant Protein
Language: In English
Download

707 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان