یافته های علمی

Name: Study on Levels of Sex Steroid Hormones of Pike (Esox lucius Linnaeus, 1758) in Anzali Wetland
Authors: Ali Khodadoust, Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghi Zadeh,
Hossein Khara, Mina Rahbar and Majid Rasta
Keywords: Anzali Wetland, Pike, Testosterone,17 -Hydroxy Progesterone,17-Estradiol
Language: In English
Download

745 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان