یافته های علمی

Name: Cryopreservation of Beluga (Huso huso) Sperm: Effect of Different Concentrations of DMSO and Dilution Rates on Sperm Mobility and Motility Duration After Short-Term Storage
Authors: Ali Sadeghi, Mohamad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh, Fardin Shaluei
Keywords: Huso huso, Cryopreservation, Sperm, DMSO, Motility duration, Motility percentage
Language: In English
Download

737 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان