یافته های علمی

Name: Effect Different Concentrations ofmethanol (MeOH) and Dilution Rateson Motility Parameters of Beluga (Huso huso ) Spermatozoa after Short-Term Storage
Authors: Ali Sadeghi, Mohamad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh
Keywords: Huso huso, Cryopreservation, Sperm, MeOH, Motility duration, Motility percentage
Language: In English
Download

745 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان