یافته های علمی

Name: Allozyme Variability in Populations of Trout (Salmo trutta) from the Rivers of Iran
Authors: V.Taghizadeh ,G. G. Novikov
Keywords:
Language: In English
Download

808 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان