یافته های علمی

Name: The Effect of Extenders and Different Concentrations of Dimethyl Sulphoxide on Goldfish (Carass ius aur atus gibelio) Sperm
Authors: Vahid Taghizadeh, Mohammad Reza Imanpoor, Ali Sadeghi, Fardin Shaluei
Keywords: Goldfish, Carassius  auratus  gibelio, Sperm, Dimethyl  Sulphoxide,  Motility Duration, Motility Percentage
Language: In English
Download

769 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان