یافته های علمی

Name: Correlation Between Serum Steroid Hormones and Some Reproductive Indices in Persian Sturgeon, Acipenser persicus
Authors: Hajar Azarin, Mohammad Reza Imanpour, Vahid Taghizadeh
Keywords: Acipenser persicus,  Steroid Hormones,  Testosterone,  17 -Estradiol  Progesterone, Fertilization Rate,  Gonadosomatic Index
Language: In English
Download

749 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان