یافته های علمی

Name: Endo 1-3(4) Beta-glucanasesupplementation of Barley Based Diet and Its Effect on Some Hematological Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio)
Authors: Meysam Mohammad beygi, Mohammad Reza Imanpour, Vahid Taghizadeh, Ali Shabani
Keywords: Non-Starch Polysaccharides, Glucose, Cholesterol, Triglycerides, Hematocrit
Language: In English
Download

777 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان