یافته های علمی

Name: The Application of Exogenous $-Glucanase in Barley Based Diet and its Effects on Some Hematological Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio)
Authors: Meysam Mohammadbeygi, Mohammad Reza Imanpour and Vahid Taghizadeh and Ali Shabani
Keywords: Non-starch polysaccharides, Glucose, Cholesterol, Triglycerides, Hematocrit
Language: In English
Download

746 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان