یافته های علمی

Name: Effect of dietary 17 β- estradiol on serum sex hormones᾽ levels and gamete quality in goldfish (Carassius auratus)
Authors: Reza Tarkhani, Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh
Keywords: Carassius auratus, 17 β-estradiol, gametequality, sex hormone.
Language: In English
Download

768 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان