یافته های علمی

Name: Study the seasonal steroid hormones of common carp in Caspian Sea, Iran
Authors: Vahid Taghizadeh, Mohammad Reza Imanpoor, Nooshin Mehdinejad
Keywords: Common carp, Cyprinus Carpio , Steroid hormones, Testostero ne, 17 β-estradiol , Progester one, Seasons
Language: In English
Download

778 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان