یافته های علمی

Name: Correlation between Serum Steroid Hormones and Some Biological Parameters of Gonad of Common Carp (Cyprinus carpio) in Caspian Sea, Iran
Authors: Vahid Taghizadeh, Mohammad Reza Imanpoor and Nooshin Mehdinejad
Keywords: Cyprinus carpio .Steroid Hormones .Gonadosomatic Index . Absolute Fecundity
Language: In English
 Download

717 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان