یافته های علمی

Name: Effect of Water Hardness on Growth, Survival, Hematocrit and Some Blood Biochemical Indices of Kutum (Rutilus frisii kutum) Fingerlings
Authors: Vahid Taghizadeh, Mohammadreza Imanpour and Abdolreza Jahnbakhashi
Keywords: Blood Biochemistry, Survival, Growth, Water Hardness, Kutum
Language: In English
Download

758 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان