یافته های علمی

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه های برنج به روش لاین * تستر (دانلود)
مطالعه بیوشیمیایی و مولکولی اثرات تنش اکسیداسیونی و پرتو ماورای بنفش در کلزا (دانلود)
بررسی مولکولی و بیوشیمیایی پیری در مرحله پس برداشت کلم بروکلی رقم ایتالیکا (دانلود)
مطالعه مولکولی و بیان ژن های فتوسنتزی و فرآیند پیری در برگ پرچم و سایر برگ ها در گیاه جو (دانلود)
نقش ژن RecQl4A در ترمیم صدمات وارده یه DNA توسط متیل متان سولفونیت در بذرها و گاهچه های آرابیدوپسیس (دانلود)
ارزیابی عملکرد دانه با توجه به تغییرات اجزای عملکرد وشاخص های رشد گندم (دانلود)
ارزیابی میزان بیان ژن کاتالاز وصفات مورفولوژیکی تحت تنش شوری دردو رقم مقاوم و حساس گندم نان (دانلود)
بررسی اثرات صفات موروفولوژیک ژنوتیپ های گندم بهاره با مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله (دانلود)
بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل ها (دانلود)
ارزیابی مقاومت و واکنش عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم بهاره به بلایت فوزاریومی سنبله (دانلود)
تعیین ساختار ژنتیکی صفات زراعی برنج با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (دانلود)
بررسی ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (دانلود)
ارزیابی تغییرات کمی در میزان رونوشت دو ژن رمز کننده عوامل رونویسی دخیل در القاء بیان ژن های تحمل به تنش شوری در گیاهچه های گندم (دانلود)
تاثیر محلول پاشی اسید آبسیزیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات غیر آنزیمی مرتبط با سیستم دفاعی در جو زراعی (دانلود)
تجزیه وتحلیل آماری و ارزیابی ژنتیکی صفات مهم زراعی در سورگوم (دانلود)
ارزیابی الگوهای هتروتیکی و شاخص های رشد برای عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در سورگوم (دانلود)
برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد دانه و سایرخصوصیات وابسته در سورگوم (دانلود)
غربالگری موتاسیونی آرابیدوپسیس تراریخته در مسیر ژنتیک فعالیت نواحی کنترلی ژن متالوتایونین جو (دانلود)
مطالعه بیان موضعی ژن گلوتاتیون پراکسیداز و برخی صفات وابسته در واکنش به تنش خشکی در گیاه کلزا (دانلود)
ارزیابی اثرهای ایندول بوتریک اسید و تیمارهای کود دهی بر ریشه زایی و ویژگی های وابسته در قلمه های برگدار زیتون (دانلود)
مقایسه واکنش بیان ژن های القایی در پاسخ به تیمارهای تنش زا در اسفناج و کلزا (دانلود)
همسانه سازی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری یک ژن تیوردوکسین نوع h، متعلق به زیر گروه I، از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L. ) رقم عسکری (دانلود)
مطالعه مولکولی بیان ژن متالوتاینین در واکنش به علف کش 2-4-D  (دانلود)
Induced Acidic chitinase Expression and Scab-Resistant in Wheat Under Field Condition (دانلود)
Changes of oxalate oxidase and  -1, 3 glucanase transcripts under Fusarium graminearum infection in wheat by quantitative real time PCR. (دانلود)
Enterohaemor rhag ic Escher ichia coli O157:H7 target Peyer’s patches in humans and cause attaching/e V acing lesions in both human and bovine intestine (دانلود)
Estimation of genetic diversity in rice (Oryza sativa L.) genotypes using SSR markers and morphophysiological characters (دانلود)
Expression of senescence-enhanced genes in response to oxidative stress (دانلود)
Study on Expression Pattern of Chalcone Synthase and B-1,3-Glucanase under Septoria  tritici  Treatment in Wheat by Quantitative Real Time PCR (دانلود)
Genetic analysis and heritabilities of resistance to Mycosphaerella graminicola in wheat (دانلود)
Identification of novel genes expressed in Brassica napus during leaf senescence and in response to oxidative stress (دانلود)
Reactive oxygen participation in gene expression, chlorophyll destruction and lipid peroxidation in oxidative treated leaves of spinach (دانلود)
The molecular analysis of leaf senescence – a genomics approach (دانلود)

1750 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان