یافته های علمی

نام مقاله :برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه های برنج به روش لاین * تستر Name: Investigation of Genetic Control of Traits Related to Salinity Tolerance
in Rice Seedling Using Line × Tester Method
نویسندگان: حسین صبوری، عاطفه صبوری، سعید نواب پور
Authors: H. Sabouri, A. Sabouri, S. Navvabpour
کلمات کلیدی: برنج، شوری، قابلیت ترکیب پذیری
Keywords: Cold stress, Grain yield, Ion leakage, Growth type.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

847 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان