یافته های علمی

نام مقاله: بررسی مولکولی و بیوشیمیایی پیری در مرحله پس برداشت کلم بروکلی رقم ایتالیکا
نویسندگان : سعید نواب پور، حسین صبوری
کلمات کلیدی: بروکلی، بیان ژن، پیری، دما، سایتوکینین، کلروفیل
زبان: فارسی
دانلود

880 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان