یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه مولکولی و بیان ژن های فتوسنتزی و فرآیند پیری در برگ پرچم و سایر برگ ها در گیاه جو
نویسندگان: سعید نواب پور
کلمات کلیدی: جو زراعی، کلروفیل، فتوسنتز، پیری برگ، برگ پرچم، بیان ژن
زبان: فارسی
دانلود

927 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان