یافته های علمی

نام مقاله: نقش ژن RecQl4A در ترمیم صدمات وارده یه DNA توسط متیل متان سولفونیت در بذرها و گاهچه های آرابیدوپسیس Name: Roles of the Re cQl4 A  gene in the repair of DNA damages caused
by methyl methanesulfonate in Arabidopsis seeds and seedlings
نویسندگان: محمدباقر باقریه نجار، سعید نواب پور
Authors: Bagherieh-Najjar M.B., Navabpour S.
کلمات کلیدی: آرابیدوپسیس، DNA هلیکا ، RecQ ،نوترکیبی DNA
Keywords: Arabidopsis, RecQ, DNA helicase, DNA recombination
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود  Download

822 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان