یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی عملکرد دانه با توجه به تغییرات اجزای عملکرد وشاخص های رشد گندم Name: Evaluation of grain yield in relation to yield components and  growth indices in wheat
نویسندگان: سعید نواب پور، ناصر لطیفی، سید حمزه حسینی، گزل کاظمی
Authors: S. Navabpour, N. Latifi, S.H. Hosseini, G. Kazemi
کلمات کلیدی: اجزای عملکرد، شاخص های رشد، عملکرد دانه، گندم
Keywords: Yield components; Growth indices; Grain yield; Wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
 دانلود Download

1052 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان