یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثرات صفات موروفولوژیک ژنوتیپ های گندم بهاره با مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله Name: Study of morphological traits in spring wheat genotypes in related to Fusarium head blight resistant
نویسندگان: سیاوش سلیمیان ریزی، سعید نواب پور، حسن سلطانلو، مهدی کلاته عربی
Authors: S. Salimian Rizi, S. Navabpour, H. Soltanloo, M. Kalateh Arabi
کلمات کلیدی: گندم، بادزدگی فوزاریومی سنبله، مقاومت، صفات مورفولوژیک، دیاگرام دو بعدی
Keywords: Wheat, Fusarium head blight, Resistant, Morphological trait, Biplot diagram
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

868 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان