یافته های علمی

نام مقاله: تعیین ساختار ژنتیکی صفات زراعی برنج با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی Name: Determination of genetic structure of agronomic rice traits using  classical and molecular approach
نویسندگان: حسین صبوری، سعید نواب پور، مجید محمد اسمعیلی
Authors: H. Sabouri, M. Navabpour, M. Mohammad Esmeili
کلمات کلیدی: تجزیه میانگین ها، اثر افزایشی، مکان یابی صفات کمی، انتخاب به کمک نشانگر، برنج
Keywords: Means analysis; Additive effect; QTL; Marker assisted selection; Rice
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
 دانلود Download

929 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان