یافته های علمی

نام مقاله: بررسی نقش ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکی
Name:  Evaluation of Glutamine Syntetase Gene Role in Growth Stage of
Brassica Napusat and Drought Stress Condition
نویسندگان: سعید نواب پور، ر.حداد
Authors: S. Navabpour, R. Haddad
کلمات کلیدی: کلزا، تنش خشکی، پروتئین، کلروفیل، ژن گلوتامین سینتتاز
Keywords: Brassica napus, Drought stress, Protein, Chlorophyll, Glutamine syntetase  gene
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود  Download

1001 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان