یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی تغییرات کمی در میزان رونوشت دو ژن رمز کننده عوامل رونویسی دخیل در القاء بیان ژن های تحمل به تنش شوری در گیاهچه های گندم
نویسندگان: فهیمه چرکزی، سیده ساناز رمضانپور، سعید نواب پور، حسن سلطانلو
کلمات کلیدی: گندم، شوری، بیان ژن، عوامل رونویسی، TaDBP ، TaDREB2
زبان: فارسی
دانلود

1061 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان