یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر محلول پاشی اسید آبسیزیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات غیر آنزیمی مرتبط با سیستم دفاعی در جو زراعی Name: Effect of abscisic acid application on enzymatic and nonenzymatic activity in barley (Hordeum vulgare L. )
نویسندگان: سعید نواب پور
Authors: Saeed Navabpour
کلمات کلیدی: آنزیم های آنتی اکسیدان، اسید آبسیزیک، جو زراعی، سیستم دفاعی غیر آنزیمی
Keywords: Abscisic acid, Anti-oxidant enzyme, Hordeum vulgare, Non- enzymatic defense system
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

889 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان