یافته های علمی

نام مقاله: تجزیه وتحلیل آماری و ارزیابی ژنتیکی صفات مهم زراعی در سورگوم Name: Statistical Analysis and Genetical Evaluation of Important Agronomic traits in Sorghum
نویسندگان: سعید نواب پور، عبدالمجید رضایی
Authors: Navabpoor.s, Rezaei.A.M
کلمات کلیدی:
Keywords:
 زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

949 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان