یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی الگوهای هتروتیکی و شاخص های رشد برای عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در سورگوم
نویسندگان: سعید نواب پور، عبدالمجید رضائی
کلمات کلیدی:
زبان: فارسی
دانلود

930 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان