یافته های علمی

نام مقاله: برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد دانه و سایرخصوصیات وابسته در سورگوم
نویسندگان: سعید نواب پور، عبدالمجید رضایی
کلمات کلیدی:
زبان: فارسی
دانلود

1041 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان